ΑρχικήΌροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η TPL ΙΚΕ έχει διαμορφώσει αυτή την δωρεάν ιστοσελίδα ( vatopedi.com ) και θα αναφέρεται στο εξής ως πλατφόρμα. Μια λεπτομερής λίστα με όλες τις τοποθεσίες TPL , subdomains και εταιρικά sites μπορείτε να βρείτε εδώ. Η πλατφόρμα έχει δομηθεί από πολλές δωρεάν ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες και υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά. Με τη χρήση της πλατφόρμας μας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα με τρόπο που να συνάδει με τους ισχύοντες νόμους. Η TPL έχει συσταθεί ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία “THIRD PARTY LOGISTICS PRIVATE COMPANY” η οποία υπάγεται στην Γ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, με ΑΦΜ 800864603 και Αριθμό ΓΕΜΗ 143336716000 με έδρα την Εθνομαρτύρων 40 στην Πάτρα.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (επίσης μερικές φορές αναφέρεται ως "Σύμβαση Χρήσης"), μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και τυχόν πρόσθετους όρους που θα μπορούσαν να εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, διέπουν τη χρήση οποιασδήποτε από τις ιστοσελίδες μας, και η χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών, αξιολογήσεων, ενημερωτικών δελτίων, κοινοτήτων μας ή άλλων υπηρεσιών (συλλογικά, η «Υπηρεσία» μας).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η πλατφόρμα μας, η Υπηρεσία μας και το σχετικό περιεχόμενο (και οποιαδήποτε παράγωγα έργα ή βελτιώσεις του ίδιου), συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, όλα τα κείμενα, εικόνες, αρχεία, εικόνες, λογισμικό, χειρόγραφα, γραφικά, φωτογραφίες, ήχους, μουσική, βίντεο, πληροφορίες, περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, διευθύνσεις URL, την τεχνολογία, την τεκμηρίωση και διαδραστικές λειτουργίες (συλλογικά, «Πλατφόρμα περιεχόμενο») και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε εμάς, τους δικαιοπαρόχους μας, ή και τα δύο. Επιπλέον, όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες και εμπορικές μορφές που μπορεί να εμφανιστούν στην πλατφόρμα ή την υπηρεσία μας ανήκουν σε εμάς, τους δικαιοπαρόχους μας, ή και τα δύο. Εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα χρήσης που χορηγούνται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, που δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στην πλατφόρμα ή την υπηρεσία μας. Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης είναι κατοχυρωμένα.

Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και τα λογότυπα σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο για χρήση αναφοράς και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με τα προϊόντα μας.

Όλα τα λογότυπα, οι εικόνες, τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν από συμβατική συμφωνία σας. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η TPL παρέχει την υπηρεσία "ως έχει". Η TPL και οι πάροχοι υπηρεσιών της αποποιούνται ρητώς όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις του κάθε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το νόμο ή με άλλο τρόπο), συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη παραβίασης. Η TPL και οι πάροχοι υπηρεσιών της δεν κάνουν καμία δήλωση, εγγύηση ή όρο ή άλλη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία θα καλύψει τις απαιτήσεις σας, ή ότι η υπηρεσία και θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλμα ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της υπηρεσίας, την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των δεδομένων κάθε χρήστη , ή την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της υπηρεσίας.

Οποιοδήποτε υλικό ή δεδομένα που ληφθούν ή αποκτηθούν με τη χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας κρίση και ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη του εν λόγω υλικού ή των δεδομένων σας. Η TPL και οι παρόχοι υπηρεσιών της δεν εκφράζουν καμία δήλωση, εγγύηση, όρο ή προϋπόθεση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της υπηρεσίας ή τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της υπηρεσίας και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση εμπιστευτικών ή ιδιωτικών πληροφοριών από τους πωλητές ή άλλους χρήστες . Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική ή γραπτή, που αποκτάται από εσάς από την TPL ή μέσω της υπηρεσίας, δε θα πρέπει να δημιουργήσει οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, εγγύηση, όρο ή προϋπόθεση ρητώς στο παρόν. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση από ορισμένες εγγυήσεις, ώστε κάποιες από τις παραπάνω εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

Ενώ η TPL λαμβάνει εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφορίες και την εγγραφή σας, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις όσων αποκτήσoyn μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και να κάνουμε καμία εκπροσώπηση, εγγύηση, όρος ή προϋπόθεση, ρητή, σιωπηρή ή αλλη πως θα αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες σας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη η TPL για οποιεσδήποτε ζημιές (είτε αποθετικές, άμεσες, συμπτωματικές, έμμεσες, ποινικές, ειδικες ή άλλες) που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου σε πληροφορίες ή δεδομένα της εγγραφής σας, ανεξάρτητα απο το κατά πόσον οι εν λόγω ζημίες βασίζονται σε σύμβαση, αντικειμενική ευθύνη, αδικοπραξία ή άλλες θεωρίες της ευθύνης, καθώς επίσης και ανεξάρτητα από το αν TPL εξέδωσε πραγματική ή εικαζόμενη ειδοποίηση ότι οι ζημιές ήταν πιθανόν να συμβούν.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Πλατφόρμα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι συνδέσεις δίνονται ως ευκολία προς το χρήστη, και η TPL δεν έχει κανέναν έλεγχο στους τόπους αυτούς. Η TPL δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων και δεν προσυπογράφει και δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί, αποδέχεται και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και με τον κατάλληλο και νόμιμο τρόπο και μόνο για νόμιμους σκοπούς, και ως παράδειγμα και όχι ως περιορισμό, ο χρήστης δεν πρέπει:

Με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας, ο χρήστης ,επιπλέον, συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και να απαλλάξεi την Telematicaαπό και ενάντια σε όλες τις απώλειες, δαπάνες, ζημίες και κόστη, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων και την κατάσταση με τον εαυτό του.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Ενημερώνουμε συνεχώς την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας ώστε να παρέχουν καλύτερες επιλογές και δυνατότητες, ή για άλλους λόγους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης για αντανακλούν αυτές και άλλες αλλαγές (π.χ., να αντανακλούν ενημερώσεις για τις πρακτικές και τις πολιτικές μας). Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να σας παρέχουμε τους κανόνες λειτουργίας ή να προωθήσουμε πρόσθετους όρους που διέπουν τη χρήση των τμημάτων της πλατφόρμας μας ή να προωθήσουμε οποιαδήποτε Υπηρεσία («Πρόσθετοι Όροι»). Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σας παρέχουμε με τους Πρόσθετους Όρους, ή να τους ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση. Στο βαθμό που οι Πρόσθετοι όροι συγκρουστούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι Πρόσθετοι Όροι θα υπερισχύσουν.

Τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι που θα τεθούν σε ισχύ από: (α) με την ανάρτηση στην πλατφόρμα μας και (β) τη μετέπειτα χρήση της πλατφόρμας ή την υπηρεσία μας σας. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάσετε τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό για τυχόν αλλαγές ή Πρόσθετους Όρους. Η πρόσβασή σας και η συνεχής χρήση της πλατφόρμας ή την υπηρεσία μας μετά από κάθε τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης ή την παροχή Πρόσθετων Όρων θα δηλώσει τη συναίνεσή σας και την αποδοχή του ίδιου. Αν έχετε αντίρρηση για οποιαδήποτε αναθεώρηση των Όρων Χρήσης ή σε οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων, αμέσως διακόψτε τη χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών μας και, κατά περίπτωση, να τερματίστε το λογαριασμό σας.

 

Το καλάθι σας

Το καλάθι σας είναι άδειο

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μια κορυφαία, προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης, καθώς και για εμπορική χρήση από εμάς και τους συνεργάτες μας. Μάθε περισσότερα...